Lövekullevy

 

Rödeneplatåns öde avgörs snart

 

Just nu författas en inlaga och protest mot en etablering av vindkraft på rödeneplatån. Det är boende i direkt anslutning till platån och andra intressegrupper som ligger bakom inlagan som skall vara inne hos Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg senast nu på torsdag 30/3.

 Kungsörn 1

Rödeneplatån utgör med sin position i flyttfåglarnas sträckningskorridorer, en viktig geografisk plats. Ett stort antal flyttfåglar paSparvuggla 1sserar höjderna under vår- och höstflytten. Platån som sådan har en mångfald av olika biotoper såsom våtmarker, dalsänkor, högplatåer, sjöar och bäckraviner. En mångfald som är vital för växt- och djurliv. I området erbjuds boplatser för Fiskgjuse, spillkråkor, pärluggla och en rad andra fågelarter. Platåns biotopiska mångfald har också lockat tretåig hackspett genom åren. I sjöarna har setts både storlom och smålom jämte diverse andfåglar, Dessutom ger skogen  en bra förutsättning förmånga  skogs-småfåglar. På mossarna spelar orrar om vårarna och biotopen gör att antalet orrar de senaste åren har ökat i antal.

Orre 1

Tjäder finns i närområdet och dess revirs utbredning när det kommer till födosökande omfattas av det planerade vindkraftsområdet.

En etablering av vindkraftspark i ett område som detta skulle alltså få omfattande inverkan på ett redan ansatt och ansträngt fågelliv. Att en så viktig lokal för det känsliga fågellivet kommer på fråga i en vindkraftsetablering är förundrande och mycket olyckligt. Dessa snurror skördar bevisligen väldigt många rovfåglar årligen. Det finns ett otal exempel på det, inte minst det senaste konstaterandet fallet i Skåne (http://www.natursidan.se), (SVT-nyheter) där den lokala ornitologiska föreningen tidigt varnade Helsingborgs kommun för konsekvenserna av en exploatering i området. Med facit i hand blev det just en katastrof då politikerna valde att inte lyssna på den klokskap som ändå fanns. Ett liknande resultat är troligen att vänta på när det gäller Rödeneplatån. Därutöver kommer med all säkerhet den lokala fågelfaunan att väsentligen decimeras. Vi har inte råd att hantera viktig natur på detta sätt. Det är ett absolut måste att bevara Rödeneplatån och dess närområden orörda.

 

/CJ